Clearances 1851

The late 1840s were years of desperation in Lewis (as elsewhere), with much of the population near to starvation and dependent on ‘destitution meal’ from the Proprietor. The solution that presented itself was assisted and effectively compulsory emigration; here are the numbers fixed on for emigration from Uig in 1851.

Sgìre Ùige

Tha Peigi Oighrig NicÌomhair (anns a mheadhan) air iomadh òrain a sgrìobhadh thar na bliadhnaichean. Rugadh Peigi air a’ Chnìp, Sgìre Uig ann an 1926 agus gu dearbha fhèin bha teanga nam bàrd a’ ruith troimh ‘n teaghlach aice. Bha grand uncle dhith ‘Dòmhnall Donn’ na bhàrd baile air a’ Chnìp na latha, agus sgìobh Aonghas Coinneach, bràthair Pheigi fhein, mòran òrain agus rannan.