• Seòldairean na Bàgh

  by  • 17 July 2008 • Bàrdachd, Gàidhlig • 0 Comments

  Taigh Eachainn, 10 Geshader

  Verses about the boys from the Bays, by Donald Macleod (Dòmhnall Eachainn) of 10 Geshader, who was born in 1874 and spent his working life in Glasgow.  This hasn’t seen the light of day for some time; thanks to the family for providing it.

  Bho Ghiosladh gu Gràsabhaig
  ‘S h-uile h-ait ‘s na cuiltean sin
  ‘S na seòldairean a’dol gu sàl
  An uair theid each don cùlaisdean.

  An teid thu leum do Bhearnaraidh
  Gheibh sinn bùntata ‘s crùbag ann
  An teid thu leum do Bhearnaraidh
  ‘S mo lamh gu dean sinn sùgradh ann.

  Donnachadh Gioslaidh ‘s Iain Màsach
  Am Brace is da shuil ùr aige
  ‘S Seonnaidh Gorabhaig sa mhàthair
  Dol air sgàth na h-ùmhlach leotha

  Huìl an Giblan sa Candy
  ‘S cùmbaist ann san t-suil aca.
  Leis cho tìc sa bha iad ann
  A dhol air chàll cha bu duigh leotha e.

  ‘S Padruig Mòr a Ghlinne Ruaidh
  A Choisinn duais na duthcha sa
  Airson na gead rinn e cho cruaidh
  ‘S gun cualas a Ceann Chìusil i.

  Murchad Eachainn na Stash fhraoich
  Cha bhi an taobh uibhraich ud
  ‘San t-Ileach chaneil sa chonnagaig
  Bho an bhuail an gaol e.

  Am biorachan beag bochd an Crown
  Cha bhi e ann gus a stiureachd dhaibh
  Bho chionn bliadnachan na balbh
  Le gluing a thug a griùthrach air

  Ach siod a mach iad leis a bhàta
  ‘S Grasabhaig sa chùlaibh ruithe
  ‘S mun an toir a ghoath dhaibh fàbhar
  Brag na ràmh is gruamhan aca.

  Botul fion a fhluichadh paiteachd
  ‘S bilean blàth toirt strùpagan
  Be an dreamaisg e nach deanadh gaire
  Leis a phairtidh Uigeach ud.

  An Candy, Huìl agus Padruig
  Aodann ard nan truir aca
  An Giblan is cliobag tràlhach
  Deanamh dha mar ghlùinneachan.

  Seonnaidh agus gloc alarm
  Ann a màileid dhùinte aige
  ‘S pancakes le ìm na Bàgh
  ‘S botul làn do fhion aige.

  Iain Màsach leis an fhiabhladh dhearg
  Na Albannach gu chùl e dhaibh
  Bu mhath do dh-àl na bruid a chalg
  Th’air calpanan an t-sionnaich ud.

  Donnchadh Ghioslaidh ‘s a smuain
  a’dol gu bruaichean Chrùlavaig
  Far am biodh e leis a ghruagaich
  Mus do fhuadaich Suillidh e

  Am Brace na ghille mar a b’abhaist
  A toirt gaire ‘s siùcar dhoibh
  ‘Sa dol gu ceidhe Hacleit
  Toirt solus laideir buigean dhoibh.

  Na fearaidh ud a leum bho’n choit
  Le uair de an gloc air dhùinn bhi riuth
  Bho àm an leabhair air a chroit
  ‘S an Chochull a bhi g’urnigh dhoibh

  A cuire a eothair thà boghal raimh
  ‘S a toirt sraid gu suibhlach orra
  Cha mhotha orra is luchag bhaite
  ‘M bùntata no na crùbagan.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.