• Òran Màiri Dhall (Och nan och, tha mi fo mhulad)

  by  • 4 July 2008 • Bàrdachd, Emigration, Gàidhlig, History • 5 Comments

  Màiri, born 1841, was a daughter of Murdo Maciver and Mary nee Morrison, of Pabbay, 11 Kneep and later 25 Valtos.  She emigrated to the United States and while there suffered greatly with homesickness and composed the song Och nan och, tha mi fo mhulad.  According to tradition she lost her sight with the associated weeping but it is more likely that her blindness was caused by some substance used in her daily work in a laundry.   Màiri did eventually return home to Uig.  Her grandfather Norman Morrison was also blind, a consequence of his service in Egypt with the Ross-shire Buffs (78th).

  Does anyone know more verses than these nine?

  Nuair a rinn mi airson fàgail
  Fhuair mi beannachd mo chàirdean
  Ghabh mi ’n t-aiseag air a’ bhàt’
  Gu ruig’ sàil nam beann mòr.

  Och nan och, tha mi fo mhulad
  Dhomhsa tha mo chòmhradh duilich
  ’S cruaidh an càs ach ’s fheudar fhulang
  ’S mi fuireach ann an coille mhòir.

  Nuair a thàinig mi air fòrladh
  A dh’Amearagaidh a chòmhnaidh
  Chunnaic mi a’ sin luchd eòlais
  Anns gach dòigh sa robh iad ann


  Chunnaic mi a’ sin na càirdean
  ’S daoine nach robh idir blàth rium
  Bidh mi cuimhneachadh na dh’fhàg mi
  Tarraing ràmh sa seatadh seòl.

  Bidh mi cuimhneachadh Sgìr’ Uige
  Far a bheil na daoine cliùiteach
  ’S tric a dh’fhàg sin mo shùilean
  ’S ’ad a’ sileadh driùchdan deòir.

  ’S tric mi cuimhneachadh na h-àrmuinn
  Bhiodh cho snasail Là na Sàbaid
  Clann-nighean òg bu bhinne gàire
  Tighinn air fàire Stiogha Mhòir.

  ’S beag bha dhùil agam an uairsin
  Gun tiginn a-null thar chuaintean
  Far eil iomadh seòrsa truailleadh
  Gu bhith buaireadh a’ chrìdh’ òig’.

  Far eil Èireannaich is Frangaich
  Agus Sasannaich na Galldachd
  Daoin’ aig a bheil ioma cainnt’
  Nach tuig mo cheann-sa ri mo bheò.

  Ach thèid mis’ air ais do Leòdhas
  Àite còmhnaidh, seasmhach, bòidheach
  Mairidh mi gu crìoch mo là ann
  ’S gheibh mi sòlas ann ri m’ bheò.

  5 Responses to Òran Màiri Dhall (Och nan och, tha mi fo mhulad)

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.