Òran Màiri Dhall (Och nan och, tha mi fo mhulad)

Màiri, born 1841, was a daughter of Murdo Maciver and Mary nee Morrison, of Pabbay, 11 Kneep and later 25 Valtos.  She emigrated to the United States and while there suffered greatly with homesickness and composed the song Och nan och, tha mi fo mhulad.  According to tradition she lost her sight with the associated weeping but it is more likely that her blindness was caused by some substance used in her daily work in a laundry.   Màiri did eventually return home to Uig.  Her grandfather Norman Morrison was also blind, a consequence of his service in Egypt with the Ross-shire Buffs (78th).

Does anyone know more verses than these nine?

Nuair a rinn mi airson fàgail
Fhuair mi beannachd mo chàirdean
Ghabh mi ’n t-aiseag air a’ bhàt’
Gu ruig’ sàil nam beann mòr.

Och nan och, tha mi fo mhulad
Dhomhsa tha mo chòmhradh duilich
’S cruaidh an càs ach ’s fheudar fhulang
’S mi fuireach ann an coille mhòir.

Nuair a thàinig mi air fòrladh
A dh’Amearagaidh a chòmhnaidh
Chunnaic mi a’ sin luchd eòlais
Anns gach dòigh sa robh iad ann


Chunnaic mi a’ sin na càirdean
’S daoine nach robh idir blàth rium
Bidh mi cuimhneachadh na dh’fhàg mi
Tarraing ràmh sa seatadh seòl.

Bidh mi cuimhneachadh Sgìr’ Uige
Far a bheil na daoine cliùiteach
’S tric a dh’fhàg sin mo shùilean
’S ’ad a’ sileadh driùchdan deòir.

’S tric mi cuimhneachadh na h-àrmuinn
Bhiodh cho snasail Là na Sàbaid
Clann-nighean òg bu bhinne gàire
Tighinn air fàire Stiogha Mhòir.

’S beag bha dhùil agam an uairsin
Gun tiginn a-null thar chuaintean
Far eil iomadh seòrsa truailleadh
Gu bhith buaireadh a’ chrìdh’ òig’.

Far eil Èireannaich is Frangaich
Agus Sasannaich na Galldachd
Daoin’ aig a bheil ioma cainnt’
Nach tuig mo cheann-sa ri mo bheò.

Ach thèid mis’ air ais do Leòdhas
Àite còmhnaidh, seasmhach, bòidheach
Mairidh mi gu crìoch mo là ann
’S gheibh mi sòlas ann ri m’ bheò.