• Lochcroistean

  by  • 26 June 2008 • Bàrdachd, Gàidhlig, History • 0 Comments

  Norman Macleod, Am Bàrd Bochd, taught at Lochcroistean school from 1936 to 1943, and was a noted bard who composed the following about Lochcroistean and some of the people he knew there.  The last four verses constitute his song about the people of Geshader.

  Lochcroistean School was in use until the new Uig school opened at Timsgarry in 1972.  The building housed the Comann Eachdraidh museum for many years and is now a cafe and visitors’ centre.

  Lochcroistean from Ollashal

  Air sgiathan m’ inntinn siùbhlaibh mi

  Do ghleann tha àillidh ciùin,

  Is tillidh trian de m’ òige rium

  Is triallaidh trian de m’aois

  An dìomhair smuain thèid mi air chuairt

  Le aoibhneas cuimhne blàth

  Do ghleann a dh’fhàg a dhealbh nam chrìdh’

  Lochroistean anns na Bàigh.

  Tha ìocshlaintean s an t-sàmhchair ann

  Is slàinte ruit a ghlinn;

  Tha tàladh sìor is bàrdachd

  Ann am piurbraich bhreac na uillt;

  ‘S nuair thilleas mais’ is dìomhaireachd

  a shamhraidh cheòlmhor eun

  Bidh coilich fraoich ri dùrdail

  Is ri tùchan air gach sliabh.

  Ged ’s suas ri fichead bliadhna nis

  Bho thriall me dian na dhàil

  Tha tharraing shuilbhir thiamhaidh

  A’ ruith m iarrtasan a ghnàth;

  Ach ged is maiseach buadhmhor e

  Le bheanntan uallach àrd

  ‘S e mhuinntir sheirceil uasal

  Tha toirt gluasad orm gu dàn.

  Cha dèan mo chomas bàrdachd sa

  Am feartan chur an cainnt,

  ‘S na subhailcean bha fàs riutha

  Gu nàdarrach nan glinn;

  Làmh fhosgailte ‘s an gàirdeachas,

  An càirdeas is an dàimh

  ‘N toil-inntinn choibhneil blàth-chridheach

  A’ fàilteachadh nan aoigh.

  Gur tric mi n diugh a’ cuimhneachadh

  Air suinn bha leam ann uair,

  An duinealas ‘s an aoibhealachd,

  An àbhachdas gun fhuath;

  An t-Ìleach seòlta àmhailteach,

  ‘S Macneill na h-euchd cur ruaig

  Air a Lion shìos an Gràsabhaig

  ‘S air Pàdraig a’ Ghlinne Ruaidh.

  Gur tric me leis a’ Choisich

  Chon nan creige bheirinn sgrìob

  Cho sèimh na chainnt ‘s na dhòighean rium

  Ri teachdaireachd na sìth;

  ‘S a’ tilleadh gu a dhachaidh leinn

  An t-iasgach lom no làn,

  Bhiodh làmh-gun-dearmad Mhàiri

  Ga ar fàilteachadh le gràdh.

  ‘S tha Aonghais còir air triall uainn –

  An nàbaidh bha dhomh dlùth

  Fear èasgaidh sgileil dèanadach

  Na ghiomharan ‘s na chliù;

  ‘S ma thadhaileas mise chaoidh rim bheò

  Blàth aitreabh air a raon

  Bith tathasg a shòlasan

  Tighinn beò dhomh air gach taobh

  Is ged tha cuid de m’ nàbaidhean

  Gun àite an seo nam dhuan

  Tha n conaltradh ‘s an geur chainnte

  Ri g èiridh tric nam smuain

  Is fhad s a mhaireas làithean rium

  Is cuimhn’ an àit’ tighinn beò

  Bidh ‘n càirdeas caomh ri deàlradh dhomh

  Mar reul nan àrd nan glòir.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.