• A h-Uile Latha Chì’s Nach Fhaic

  by  • 16 August 2008 • Gàidhlig • 0 Comments

  Memories of the shieling and the village he left behind – written by Donald Maclennan, Dòmhnall Mhurchaidh Dhòmhnaill a Sguthair, 24 Valtos, who emigrated to America.

  A h-uile latha chì ‘s nach fhaic
  ‘S a h-uile latha chì sinn
  Deoch-slàinte mo chaileag nì mi òl
  A h-uile latha chì sinn

  Ag cuallach bhò air cùl nam beann
  Gu cridheil, bàidheil, sunndach
  Bha Sìne, ‘s Seonag ‘s Oighrig ann
  ‘S mo Mhàiri laghach bhòidheach.

  Bu shona bha mi là ‘s dh’oidhche
  Nam shìneadh ri gach nìghneag
  Le Anna bheag ‘s Màiri Bàb
  An airidh bheag na Trianaid.

  An nochd bu mhiann leam a bhith ann
  Air gleann Scanadail a’ còmhnaidh
  Ag èisteachd òrain ‘s puirt air beul
  Cairistiona, nighean Iain Dhòmhnaill.

  ‘S Anna bhàn gan tug mi gràdh
  ‘S I maighdinn a bha ceòlmhor
  Aig ceann na clèith a’ luath a’ chlò
  ‘S nach tugadh smeòrach buaidh oire.

  Mo bheannachd aig gach beann ‘s gleann
  Mo chridhe trom ‘s mi seòladh
  Mo shoraidh slàn aig luchd mo ghràdh
  ‘S nach fhaic mi chaoidh ri m bheò iad

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.