Comann Eachdraichd Uig

Lochcroistean

Norman Macleod, Am Bàrd Bochd, taught at Lochcroistean school from 1936 to 1943, and was a noted bard who composed the following about Lochcroistean and some of the people he knew there.  The last four verses constitute his song about the people of Geshader.

Lochcroistean School was in use until the new Uig school opened at Timsgarry in 1972.  The building housed the Comann Eachdraidh museum for many years and is now a cafe and visitors’ centre.

Lochcroistean from Ollashal

Air sgiathan m’ inntinn siùbhlaibh mi

Do ghleann tha àillidh ciùin,

Is tillidh trian de m’ òige rium

Is triallaidh trian de m’aois

An dìomhair smuain thèid mi air chuairt

Le aoibhneas cuimhne blàth

Do ghleann a dh’fhàg a dhealbh nam chrìdh’

Lochroistean anns na Bàigh.

Tha ìocshlaintean s an t-sàmhchair ann

Is slàinte ruit a ghlinn;

Tha tàladh sìor is bàrdachd

Ann am piurbraich bhreac na uillt;

‘S nuair thilleas mais’ is dìomhaireachd

a shamhraidh cheòlmhor eun

Bidh coilich fraoich ri dùrdail

Is ri tùchan air gach sliabh.