Gur tric mi an diugh a’ cuimhneachadh

A song of the people of Geshader, by Norman Macleod, Am Bàrd Bochd, who was headmaster at Lochcroistean from 1936 to 1943.

Gur tric mi an diugh a’ cuimhneachadh
Air suinn bha leam ann uair,
An duinealas ‘s an aoighealachd,
An abhachas gun fhuath;
An t-Ileach seòlta àmhailteach
‘S Macneill na bheachd cur ruaig
Air a Lion shìos an Gràsabhaig
‘S air Pàdraig a’ Ghlinne Ruaidh.

Gur tric mi leis a’ Choisich
Chon nan creagan bheirinn sgrìob
Cho sèimh na chainnt ‘s na dhòighean rium
Ri teachdaireachd na sìth;
‘S a’ tilleadh gu a dhachaigh leinn
An t-iasgach lom no làn
Bhiodh làmh-gun-dearmad Mhàiri
Gar fàilteachadh le gràdh.

‘S tha Aonghais còir air triall uainn
An nàbaidh bha dhomh dlùth
Fear èasgaidh sgileil dèanadach
Na ghnìomharan ‘s na chliù;
‘S ma thadhaileas mise chaoidh rim bheò
Blàth-aitreabh air a raon
Bith tathasgan a shòlasan
Tighinn beò dhomh air gach taobh.

Is ged tha cuid de m’ nàbannan
Gun àite an seo nam dhuan,
Tha ‘m conaltradh ‘s an geur-chainnte
Ri g èirigh tric nam smuain
Is fhad s a mhaireas làithean rium
Is cuimhn’ an àite tighinn beò
Bidh ‘n càirdeas caomh ri deàlradh dhomh
Mar reul nan àrd nan glòir.

4 thoughts on “Gur tric mi an diugh a’ cuimhneachadh

 1. I think my grandmother’s family emigrated from Geshadar to Cape Breton, Nova Scotia. She spoke Gaelic as a girl. My dad knows a few Gaelic ditties and expressions. I know one phrase. Would it be possible to post an English translation?

 2. I’ll see if we can get a rough translation done. We may have your grandmother’s family on Hebridean Connections – have you had a look? If you can’t find them let me know a bit of detail and I’ll see what we’ve got. There were some from the island of Vuia who were in Geshader briefly before going to Cape Breton in 1851.

 3. Rough Translation

  Very oft these days I’m thinking of
  The heroes who dwelt with me there
  Their personality and hospitality
  their sport yet without spite.
  The Sileach cute, yet friendly
  Macneill, in his own opinion
  Routing the Lion in Grasvaig
  And Peter of the Red Glen.

  Very oft with the Coisich
  To the rocky shores I’d trod
  So gentle in conversing and attitude to me
  Like the preaching of peace.
  And returning to her home
  whether laden with fish or not
  Mary’s ne’er forgetful hand
  would welcome us with love.

  Alas kind Angus has left us
  The friend who was close to me
  A willing skilled and thrifty man
  In acts and reputation.
  And if I ever chance to visit
  His warm dwelling in the field
  Reminiscences of his joyful solace
  Come alive to me on all sides.

  Sileach,Macneill, Lion, Peter of the Red Glen and the Coisich were nicknames attributed to “the heroes” to readily identify them from the various Angus Macdonalds and Donald Macleods in existence at the time. They also sometimes denoted where they resided as in Peter of the Red Glen and the Lion in Grasvaig.

 4. Pingback: nova88

Comments are closed.