• Gur tric mi an diugh a’ cuimhneachadh

  by  • 23 June 2008 • Gàidhlig • 3 Comments

  A song of the people of Geshader, by Norman Macleod, Am Bàrd Bochd, who was headmaster at Lochcroistean from 1936 to 1943.

  Gur tric mi an diugh a’ cuimhneachadh
  Air suinn bha leam ann uair,
  An duinealas ‘s an aoighealachd,
  An abhachas gun fhuath;
  An t-Ileach seòlta àmhailteach
  ‘S Macneill na bheachd cur ruaig
  Air a Lion shìos an Gràsabhaig
  ‘S air Pàdraig a’ Ghlinne Ruaidh.

  Gur tric mi leis a’ Choisich
  Chon nan creagan bheirinn sgrìob
  Cho sèimh na chainnt ‘s na dhòighean rium
  Ri teachdaireachd na sìth;
  ‘S a’ tilleadh gu a dhachaigh leinn
  An t-iasgach lom no làn
  Bhiodh làmh-gun-dearmad Mhàiri
  Gar fàilteachadh le gràdh.

  ‘S tha Aonghais còir air triall uainn
  An nàbaidh bha dhomh dlùth
  Fear èasgaidh sgileil dèanadach
  Na ghnìomharan ‘s na chliù;
  ‘S ma thadhaileas mise chaoidh rim bheò
  Blàth-aitreabh air a raon
  Bith tathasgan a shòlasan
  Tighinn beò dhomh air gach taobh.

  Is ged tha cuid de m’ nàbannan
  Gun àite an seo nam dhuan,
  Tha ‘m conaltradh ‘s an geur-chainnte
  Ri g èirigh tric nam smuain
  Is fhad s a mhaireas làithean rium
  Is cuimhn’ an àite tighinn beò
  Bidh ‘n càirdeas caomh ri deàlradh dhomh
  Mar reul nan àrd nan glòir.

  3 Responses to Gur tric mi an diugh a’ cuimhneachadh

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.