• Gur tric mi an diugh a’ cuimhneachadh

  by  • 23 June 2008 • Gàidhlig • 3 Comments

  A song of the people of Geshader, by Norman Macleod, Am Bàrd Bochd, who was headmaster at Lochcroistean from 1936 to 1943.

  Gur tric mi an diugh a’ cuimhneachadh
  Air suinn bha leam ann uair,
  An duinealas ‘s an aoighealachd,
  An abhachas gun fhuath;
  An t-Ileach seòlta àmhailteach
  ‘S Macneill na bheachd cur ruaig
  Air a Lion shìos an Gràsabhaig
  ‘S air Pàdraig a’ Ghlinne Ruaidh.

  Gur tric mi leis a’ Choisich
  Chon nan creagan bheirinn sgrìob
  Cho sèimh na chainnt ‘s na dhòighean rium
  Ri teachdaireachd na sìth;
  ‘S a’ tilleadh gu a dhachaigh leinn
  An t-iasgach lom no làn
  Bhiodh làmh-gun-dearmad Mhàiri
  Gar fàilteachadh le gràdh.

  ‘S tha Aonghais còir air triall uainn
  An nàbaidh bha dhomh dlùth
  Fear èasgaidh sgileil dèanadach
  Na ghnìomharan ‘s na chliù;
  ‘S ma thadhaileas mise chaoidh rim bheò
  Blàth-aitreabh air a raon
  Bith tathasgan a shòlasan
  Tighinn beò dhomh air gach taobh.

  Is ged tha cuid de m’ nàbannan
  Gun àite an seo nam dhuan,
  Tha ‘m conaltradh ‘s an geur-chainnte
  Ri g èirigh tric nam smuain
  Is fhad s a mhaireas làithean rium
  Is cuimhn’ an àite tighinn beò
  Bidh ‘n càirdeas caomh ri deàlradh dhomh
  Mar reul nan àrd nan glòir.

  3 Responses to Gur tric mi an diugh a’ cuimhneachadh

  1. Margaret Dochoda
   8 July 2008 at 2:37 pm

   I think my grandmother’s family emigrated from Geshadar to Cape Breton, Nova Scotia. She spoke Gaelic as a girl. My dad knows a few Gaelic ditties and expressions. I know one phrase. Would it be possible to post an English translation?

  2. sarah
   8 July 2008 at 8:39 pm

   I’ll see if we can get a rough translation done. We may have your grandmother’s family on Hebridean Connections – have you had a look? If you can’t find them let me know a bit of detail and I’ll see what we’ve got. There were some from the island of Vuia who were in Geshader briefly before going to Cape Breton in 1851.

  3. john Mackay
   14 October 2011 at 12:40 am

   Rough Translation

   Very oft these days I’m thinking of
   The heroes who dwelt with me there
   Their personality and hospitality
   their sport yet without spite.
   The Sileach cute, yet friendly
   Macneill, in his own opinion
   Routing the Lion in Grasvaig
   And Peter of the Red Glen.

   Very oft with the Coisich
   To the rocky shores I’d trod
   So gentle in conversing and attitude to me
   Like the preaching of peace.
   And returning to her home
   whether laden with fish or not
   Mary’s ne’er forgetful hand
   would welcome us with love.

   Alas kind Angus has left us
   The friend who was close to me
   A willing skilled and thrifty man
   In acts and reputation.
   And if I ever chance to visit
   His warm dwelling in the field
   Reminiscences of his joyful solace
   Come alive to me on all sides.

   Sileach,Macneill, Lion, Peter of the Red Glen and the Coisich were nicknames attributed to “the heroes” to readily identify them from the various Angus Macdonalds and Donald Macleods in existence at the time. They also sometimes denoted where they resided as in Peter of the Red Glen and the Lion in Grasvaig.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.