• Cnip, by Peggy Eric Maciver

  by  • 30 June 2008 • Bàrdachd, Gàidhlig • 1 Comment

  A song about her native village, by Peggy Eric Maciver, 7 Kneep

  Tha Cnip os cionn mo dhachaidh tha mu choinneamh Cnoc nan Còrr
  Is an tom air cùl an tighe ris an canar Cnoc an Oir
  An Fhaoilinn ‘S rubha Iolmoir air am b’ eòlach mi bho m’ òig
  Is Sgealasbhalis Liongal cumail fasgadh ris an lòn.

  Gun dìrinn bruthach cus nuair a bhithinn a falbh a lorg nam bò
  Gun gamhainn seo Druim Raonabrie mu chùl a’ Bhaca Mhòir
  Gun dìrinn suas Druim Sgeilabhal a fianais Nise Mhòr
  Gu faicinn mach an Atlantic s a steach mu Loch a Ròag.

  Mar sgàthan tha nam inntinn-sa gach cnoc is gleann is òb
  Gach sruthan agus allt a th’ann gu mall a ruith gu lòn
  Na caoraich leis na h-uain aca air na liantan ag ith an fheòir
  Sa mhadainn mhoch as samhradh a bhith cluinntinn fonn nan eòin.

  Mo dhùrachd gu mo mhàthair a tha ‘n drasda fada bhuam,
  Mo bhràithrean ‘s gu mo chàirdean is na nàbannan mun chuairt
  Dèan innseadh dhaibh mas slàn mi gun tèid mi fhathast air chuairt
  Gu lùiginn fallainn slàn sibh anns gach ceàrnaidh ‘s an taobh tuath.

  One Response to Cnip, by Peggy Eric Maciver

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.