Banais Una

[audio:banais una RB finlay.mp3]

Verses written by Norman “Conter” Macleod, am Bard Bochd and for many years headmaster at Lochcroistean, on the occasion of the marriage of Agnes Smith, Lochcroistean, to Kenny Maclennan, 15 Kneep.  It was sung at the wedding by Kenny Dan Smith, 2 Ungeshader; and the reading here is by Finlay Maciver Carishader (click the arrow).

O, nach sinne fhuair an t-urram
Bhon a’ chruinneig uasal bhòidheach,
Thog ar cridhe le a cuireadh
Bhith ‘na cuideachd aig a pòsadh.

Sàr nam beannachd air a’ mhaighdinn
Thog ar n-inntinn suas gu àirde,
Leis an smuain bha dhuinn cho aoibhneach
Gu bheil cuimhn’ oirnn anns na Bàghan.

Mi bhi thall an cois do phòsadh
‘S mi gu’n òladh deoch do shlàinte,
Measg an t-sugraidh is an t-sòlais
Le na seòid bha riamh rium càirdeil.

‘S mor an danns bhios air do bhanais
Nuair a chruinnicheas cruinn na càirdean;
Co a chas nach tugadh breab aist’
Ris a’ cheòl tighinn bhon a “bhand” so.

‘M Brace le peile cluiche druma;
Piob nan dos air gualainn Phadruig;
Lyon le cir-mhin is paipeir;
‘S feadag sgillig air ‘An Màsach.

Glagan naoidhein aig Iain Dhomhnuill;
‘N Giblean le trumb ùr ‘na chàireas
Seonaidh anns a’chùil le Bugle;
‘S port air Banjo bhon an Tàileach.

Fionnlagh Alasdair le fidheall;
Coinneach Ruadh toirt ceòl a spàinean;
Domhnull ‘An Ghillies le it-fhitheach;
‘S an Crown a’ cumail “time” le làmhan.

‘S mise thilgeadh dhiom gach mulad,
Guidhe sòlas dhuibh is slàinte,
Gràdh is àgh bhith gnath ‘nar cuideachd
‘S lionmhorachd gun chrioch ‘san àl dhuibh.

4 thoughts on “Banais Una

  1. I have been looking for the Gaelic poetry of Am Bard Bochd, and found a few poems in An Tùil, and the odd poem on the internet. Where is the rest? I have set two of his poems for choir in the hope that they may be taken up by the Mòd. My search for shorter poems of comparable character and depth in other sources has yielded practically nothing, so I am very keen to get a sight of more of Macleòid’s poems.

  2. I am an African-american woman living in Ireland for the past 11 years and .i think Ms. Montag shloud’ve done a little more research before she got that tattoo. I’m not a native Irish speaker but that sentence doesn’t look right!

  3. Pingback: DevOps Services

Comments are closed.