• An Saighdear Chaluim Bhain

  by  • 20 July 2008 • Bàrdachd, Emigration, Gàidhlig, Genealogy, People • 2 Comments

  Donald Matheson, an Saighdear Chaluim Bhain, was a son of Malcolm Matheson (Calum Bàn) of Valtos and Crowlista.  (Calum Bàn has some interesting ancestors who can be found by following the lines back via Hebridean Connections.)  Donald was born in the 1740s and joined the army, serving at the siege of Louisbourg in 1758, and later with the 78th Seaforth Highlanders in India and Ireland. He returned to Uig where he married Chirsty Macdonald and had a large family.

  One of their children, also Donald, joined the Hudson’s Bay Company in 1815 and was offered land in Manitoba, but came back to Lewis in 1821.  He married Helen Maciver of Carnish and lived in Timsgarry until they emigrated to Nova Scotia; three of their children were born in Lewis and nine more in Canada.  After Donald Sr. died in 1831, his widow Chirsty joined the rest of the family across the sea.

  The following song, An Saighdear Chaluim Bhain, is said to have been written for Donald Sr during his time as a soldier in Ireland, though whether by Chirsty is unknown.

  Hi horaibhe hoirinn hoirinn
  Hi horaibhe hoirinn ail
  Hi horaibhe, och is eileadh
  Leamsa b’eibhinn d’fhaicinn slan.

  Chuir iad thu air tìr an Eirinn
  ‘S aotram bha do cheum air sràid
  Chuir iad umad dèise an t-saighdear
  Bu fhèin an diaman a-measg chàich.

  O gur mise tha gu cianail
  ‘S mi a’faicinn feur a’fàs
  ‘S e ri falach orm do lorgan
  ‘S mi gu sgealbadh leis a ghràadh.

  Nuair a thèid mi dhan a’mhoine
  Bidh na deòir a’ruith gu làr.
  Ach ged a lionadh iad mo bhrògan
  Cha leig mi mo bhròn ri càch.

  Ged a thigeadh triùir san oidhche
  ‘S mi nach tugadh dhaibh mo làmh
  ‘S mi nach tugadh dhaibh an coibhneas
  Gheibheadh Saighdear Chaluim Bhain.

  Ged a thigeadh traigh nach fhacas
  Riamh a leithid anns an àit’
  ‘S iomadh struthan den a’chuan
  Tha eadar mi’s mo luaidh, nach traigh.

  Cait’ am bheil thu, gràidh, an tig thu
  ‘M bheil thu’n duil an tig thu ghraidh
  An tig thu shealltainn onn am bliadhna
  Na ‘n tig thu gu siorraidh bràth.

  Nuair a thèid mi dhan an doras
  ‘S a chì mi ghealach ‘s i na h-aird
  Bidh mo smuaintean air an t-saighdear
  Dh’fhalbh na fheileadh dhan a’bhlàr.

  Chunnaic mise thu as mo chadal
  Ri tighinn dhachaigh as a’bhlàr
  Le do chlaidheamh caol a lasadh
  Cha b’ann gam iarraidh-sa a bha.

  2 Responses to An Saighdear Chaluim Bhain

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.