• Amhran Lord Lever, le Domhnall Donn

  by  • 4 June 2011 • Bàrdachd, Gàidhlig, Land Issues • 0 Comments

  Chaidh an amhran seo a dhèanamh an deidh a Chogaidh mhòir an uair a thoisich iad a’briseadh sios nam bàiltean ùra. Bha Domhnall Donn, mar a bha a’ chuid mhòr an Uig, airson Lever agus a’ smaoineachadh gu robh e dèanamh ceart agus a’ toirt obair dhan an eilean. Bha torr an Uig ag obair timcheall Steòrnabhaigh.

  This song was composed after the Great War when they began breaking down the new villages.  Domhnall Donn (Donald Maciver, b. 1862) of Kneep was, like many in Uig, a very strong supporter of Leverhulme,  and believed that he was doing right for the Island bringing employment. A lot of Uig people were employed around Stornoway.

  Chuala sinn gun laigh an eucòir
  Ann an lèig air muin nan coir
  Thug e an ceartas dubh a leum às
  Chuir e an eucoir fon a bhròig
  Thug e dhachaigh thugainn ‘Lever’
  Dh’fhuadaich e na caoraich mhòr
  ’S thug e ceartas do na daoine
  leis am faod iad a bhith beò.

  Tha laghan ùr a gabhail àite
  Anns an latha ’sa bheil sinn beò
  Tha na glinn an diugh ’gan àiteach
  ‘S chaill na Tàillich orra an coir
  Ach, Alasdair, ma ’s tu tha riaghladh
  Na leig dichuimhn’ air a choir
  Leig a chlìb ag cur ‘na stiallan
  ‘S bheireadh sianar aist’ bi-beò.

  Bha ‘Lever’ gu math ri dhèanamh
  Bha e a’ riaghladh ceart gu leòr
  Thug e buannachd as an t-siabann
  ‘S fhuair na ceudan às bi-beo
  Thug e laghan do ar dùthaich
  Ris nach robh dùil aig duine beò
  Dh’fhuadaich e na slatan-sgiùrsaidh
  ‘S tha sgìre Uige mar bu choir.

  Nach robh ‘Lever’ dhuibh a’ sealltainn
  Gu robh ann dhuibh Cridhe blàth
  Thug e dhachaigh lagh na Galldachd
  Chur e’n gamhlas fo’n an fhàd
  ‘S eadar Mialastadh ‘s Gabhsan
  Theid a planntraigeadh gach àite
  ‘S chan eil baile bàn a Leòdhas
  Nach bi tighinn ann ‘s iad bàn.

  O, ‘s iomadh cridh’ thug osna thùrsach
  Ag caoidh na flùran a bha ann
  Chlunnaist iad a’ seinn ‘s ag ùrnaigh
  ‘S iad a muigh air cùl nam beann
  Chuala sinne bho ar càirdean
  ‘S iad a’ bruidhinn ‘nuair bha iad ann
  mar a bha iad fhèin is Pàdruig
  Aig an t-sacramaid ‘s a’ ghleann.

  O, ’s iomadh athair, ‘s iomadh mathair
  Bha gu làr a silleadh dheòir
  An uair a dh’fhuadaicheadh ‘s an àite iad
  Anns an deach an àrach òg
  Chuala sinne bho ar càirdean
  Mus do dh’fhàs sinn gu bhith mòr
  Gun laigh mallachdan an àite
  Air na dh’fhàsaich Buidha Mhòr.

  Ach cha toir ‘Lever’ car dhuinn tuilleadh
  Gu dè an nis an ni an t-àl òg
  Thug na tràlairean an t-iasg bhuap’
  Chan eil rian aca bhith beò
  Sgabaidh iad mar eoin na h-iarmailt
  Fear an ‘s ear as iar ‘san lòn
  ‘S a chaoidh cha choinnich iad ri cheile
  far na rinn iad èiridh òg.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.