Seòldairean na Bàgh

Taigh Eachainn, 10 Geshader

Verses about the boys from the Bays, by Donald Macleod (Dòmhnall Eachainn) of 10 Geshader, who was born in 1874 and spent his working life in Glasgow.  This hasn’t seen the light of day for some time; thanks to the family for providing it.

Bho Ghiosladh gu Gràsabhaig
‘S h-uile h-ait ‘s na cuiltean sin
‘S na seòldairean a’dol gu sàl
An uair theid each don cùlaisdean.

An teid thu leum do Bhearnaraidh
Gheibh sinn bùntata ‘s crùbag ann
An teid thu leum do Bhearnaraidh
‘S mo lamh gu dean sinn sùgradh ann.

Donnachadh Gioslaidh ‘s Iain Màsach
Am Brace is da shuil ùr aige
‘S Seonnaidh Gorabhaig sa mhàthair
Dol air sgàth na h-ùmhlach leotha