• O Tha Mi Dol Dhachaidh gu Eilean mo Ghràidh

  by  • 28 September 2008 • Bàrdachd, Gàidhlig • 0 Comments

  A song by Peigi Eiric Smith, Kneep, which was performed at our Good Night Out in Uig last Friday.

  O tha mi dol dhachaidh gu Eilean mo ghràidh
  A dh’ionnsaidh a’ bhaile ‘s an robh mi nam’ phàisd’
  a dh’fhaicinn gach machair gach loch agus tràigh
  ‘S mi’n duigh iomadh mile bho dhuthaich mo ghràidh.

  ‘S mi’n duigh ann an Glaschù am aile nan smùid
  Far’eil iomadh cuir-seachad ‘is fasannan ùr
  Ach lùiginn dhol dhachaidh ged b’e beagan ùin’
  Do’n àit’ tha dhomh tlachdmhòr measg beanntan Sgir Uig.

  ‘Nuair chi mi a’ ghealach ri dealradh ‘s na niùil
  Gur h-I an aon ghealach a th’ac’ ann an Uig
  Bithidh m’inntinn fo fhadachd ‘s na deoir riuth bho’m shùil
  Toirt smuain gu mo dhachaidh ‘s gu bailtean mo ruin.

  Tha daoine ann cho coibhneil ‘s a geibheadh tu an àit’
  Na fardaichean coibhneal le’n cagailtean blàth
  Cha bhith dìth ort a chaoidh ann, gheibh strainnsear ann fàilt
  Bithidh cairdeas ‘is coibhneas ‘s na glinn ud gu bràth.

  Thoir bhuam-sa ceud soiridh a null thar an t-sàl
  A dh’eilean nam beannaidh, na’m bealach ‘s nan carn
  A dh’ionnsaidh mo dhachaidh ‘s gach neach th’innte tàmh
  Far am bu shòlasach m’òige an Creagan na Tràghad.

  Peigi Eiric Smith

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.