• Donald Maciver and An Ataireachd Àrd

  by  • 10 August 2008 • Bàrdachd, Emigration, Gàidhlig • 7 Comments

  Donald MaciverDonald Maciver was born in Crowlista in 1857, son of John Maciver, the Gaelic schoolmaster and missionary, and they lived in Ness and then South Lochs.  Donald also became a teacher, at Lemreway (see the school log), Breasclete and latterly Bayble.

  The family had come from Carnish, just across the sands, which had been cleared in the early 1850s.  Donald would spend a lot of time in Crowlista with his maiden aunts, Mary, Ann and Effie, who were very enterprising.  Effie used to take a passage to Glasgow, with tweeds and eggs to trade for goods which she sold on her return to Uig.

  Donald composed An Ataireach Àrd when he was visiting in Uig accompanied by his uncle Dòmhnall Bàn Crosd, who had had left Carnish in 1851 for Canada.  While they were walking around Carnish, long cleared of all inhabitants, the uncle remarked, “Chan eil nìth an seo man a bha e, ach ataireachd na mara.”

  On being asked later about his inspiration, Donald said, “An Ataireachd Bhuan, or the everlasting blustering of the sea on the sands of Uig.  Hero, Donald Ban, an uncle on a visit from Canada.  Scene, Carnish Bay, which he left in 1851.  This finest pugilist in the Island of Lewis in his day shed tears this Sunday afternoon in Carnish.”  The song won first prize in the 1908 Mod.

  An ataireachd bhuan,
  Cluinn fuaim na h-ataireachd àrd,
  Tha torann a’ chuain
  Mar chualas leam-s’ e nam phàist,
  Gun mhùthadh gun truas
  A’ sluaisreadh gainneimh na tràghad
  An ataireachd bhuan,
  Cluinn fuaim na h-ataireachd àrd.

  Gach làd le a stuadh,
  Cho luaisgeach, faramach, bàn
  Na chabhaig gu cruaidh
  ‘S e gruamach, dosrach, gun sgàth,
  Ach strìochdaidh a luaths
  Aig bruaich na h-uidhe bh’ aig càch,
  Mar chaochail an sluagh
  Bha uair sa bhaile-sa tàmh.

  Sna coilltean a siar
  Chan iarrainn fuireach gu bràth,
  Bha m’ inntinn ‘s mo mhiann
  A-riamh air lagan a’ bhàigh.
  Ach iadsan bha fial
  An gnìomh, an caidreamh, ‘s an àgh
  Air sgapadh gun dìon,
  Mar thriallas ealtainn ro nàmh.

  Seileach is luachair,
  Cluaran, muran is stàrr
  Air tachdadh nam fuaran
  ‘N d’ fhuair mi iomadh deoch-phàit;
  Na tobhtaichean fuar’
  Le bualan, ‘s cuiseag gum bàrr,
  ‘S an deanntagach ruadh
  Fàs suas sa chagailt bha blàth.

  Ach chunnaic mis’ uair
  ‘M bu chuannar beathail an t-àit’,
  Le òigridh gun ghruaim
  Bha uasal modhail nan càil,
  Le màthraichean suairc
  Làn uaill nan companaich gràidh,
  Le caoraich is buar
  Air ghluasad moch madainn nan tràth.

  Ag amharc mun cuairt,
  Cha dual dhomh gun a bhith ‘m pràmh:
  Chan fhaic mi an tuath
  Dem b’ shuaicheant’ carthannas tlàth –
  Nam fògarraich thruagh,
  Chaidh ‘m fuadach thairis air sàl,
  ‘S cha chluinn iad gu buan
  Mòr-fhuaim na h-ataireachd àird.

  Fir-sgiùrsaidh an t-sluaigh,
  Cha bhuan iad bharrachd air càch:
  Bu chridheil an uaill
  Gar ruagadh mach gun chion fàth,
  Ach sannt agus cruas,
  An duais tha aca mu thràth –
  Mòr-dhiomb’ is droch luaidh
  An uaigh le mallachd nan àl.

  Ach siùbhlaidh mi uat;
  Cha ghluais mi tuilleadh nad dhàil;
  Tha m’ aois is mo shnuadh
  Toirt luaidh air giorrad mo là,
  An àm dhomh bhith suaint’
  Am fuachd ‘s an cadal a’ bhàis
  Mo leabaidh dèan suas
  Ri fuaim na h-ataireachd àrd

  7 Responses to Donald Maciver and An Ataireachd Àrd

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.