Co-fharpais Sgrìobhaidh (Gaelic Story Competition)

Sgeulachdan goirid air a’ chuspair ‘Cianalas’. Duaisean air leth airson fileantaich & luchd-ionnsachaidh:

Bun-Sgoil: 1. £40 : 2. £20 : 3. £15 (suas gu 200 facal)
Àrd-Sgoil: 1. £60 : 2. £40 : 3. £20 (suas gu 500 facal)
Inbhich: 1. £150 : 2. £100 : 3. £ 50 (suas gu 2000 facal)

Cuiribh na sgeulachdan a-staigh ro 14 Màrt 2009 gu MacCuish, Balard, Solas, Uibhist a Tuath, HS6 5BX (email). Tha a’ cho-fharpais seo air a cur air bhonn le Taigh Sgìre Sholais a’ comharrachadh Bliadhna Tilleadh Dhachaigh a dh’Alba 2009. Thug Bòrd na Gàidhlig taic-airgid dhan phròiseact seo.