• Hi Ho Ro Tha Mi Duilich

  by  • 19 September 2010 • Bàrdachd, Emigration, Gàidhlig • 0 Comments

  This song of lament for the people and places of Uig was written by Donald Morrison, born 1858 to 3 Valtos, who left Uig in 1886 and settled in Winnipeg.  Donald had been involved in the land struggle in the early 1880s and tradition maintains that he had to leave as things were getting too hot for him.  With him went his cousin, Angus Macleod from Crowlista.

  Hì ho ro tha mi duilich, tha m’ aigne fo ghruaim
  Bho ràinig mi Canada fhrasach an fhuachd
  Gun chaill mi an riobhadh a bha na mo ghruaidh
  ‘S an-diugh tha mo shnuadh air caochladh.

  Tha cuimhne agam fhathast nuair bha mi glè òg
  Dol suas an Stiodha dhan eaglais mhòir
  Measg òigridh bha tapaidh is snasail nan dòigh
  ‘S an-diugh tha gu leòr fon ùir dhiubh.

  Tha cuimhne agam fhathast nuair bha mi leam fhìn
  A-muigh as a’ mhonadh ri toirt na sgrìob
  A shealltainn air mo leannan bha muigh leis an nì
  Agus dùil agam fhìn a pòsadh.

  Nuair thig an t-earrach ‘s e àm dhol dhan tràigh,
  Bidh iomadach bodach le chorran an sàs
  Bidh iomadach bodach le chorran sna càirn
  Is ìghneagan bàn an t-sùgraidh.

  Nuair thig an samhradh àm dhol le sprèidh
  A-mach dhan a’ mhonadh fo sgàil nam beann mòr
  Bidh iomadach gruagach le buarach na dòrn
  Eadar Codainn na mòr bheann ‘s Druim Thùsbaig.

  ‘S iomadh langa agus bradan a thàinig dhar n-àite
  A-steach bhon a’ Ghallan ‘s bho Strathan na Steàrr
  Cha robh duine as a’ bhaile nach fhaigheadh dhiubh pàirt
  B’ e fasan ar n-àite bho thùs e.

  Ged thillinn sa dhachaigh a Bhaltos mo ghràidh
  Chan fhaic mi na bodaich bh’ ann na mo là
  Aonghas Ruadh, Gille Moire, An Learach ‘s Iain Bàn
  An Gobha ‘s an Tàillear Crùbach.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.