• Do Lorg ‘s Do Bhata Treun

  by  • 1 December 2010 • Bàrdachd, Church, Gàidhlig • 0 Comments

  Do lorg ‘s do bhata treun
  Tha iad a tabhairt comhfurtachd

  Thy rod and thy staff they comfort me.

  Psalm XXIII, v4

  Do Lorg ‘s Do Bhata Treun was written by Murdo Macdonald of Crola during his stay in Lewis Hospital, while awaiting his operation for goitre. The operation was unsuccessful and he died at the age of 30 in August 1939. Murdo was a remarkable auto-didact and had, shortly before his illness, decided to train for the ministry – but Providence had ordained otherwise. More on Murdo Crola coming soon.

  Tha ‘n lorg ‘s am bata treubhach seo
  Chomh eufachdach ‘s chomh ullaichte
  Thug fialaidheachd ar De dhuinn e
  ‘Se freagairt neimh d’ ar cunnartan
  Rinn Iosa d’ a chrann ceusaidh e
  Le eiginn is le fhulaingeas
  ‘S bhar craobh na beatha a’ gheug ud dhuinn
  Mar bhata treun gu’n d’ ullaich E.

  ‘Se gras ar De am bata treun
  A thug E fhein mar dhileab dhuinn
  Cha chaill e fheum ‘n uair bhios do cheum
  A geilleadh ‘s neart a’ diobradh dhuit
  Bheir e oige do ‘n aois
  Is soarsa do na priosanaich
  Bheir e treoireachadh do dhoill
  Gu Tir na Soillse is chi iad ann.

  ‘Se seo am bata thug a’ bhuaidh
  Do sluagh a bh’ air an sarachadh
  ‘Sann leis a sgoilteadh am Muir Ruadh
  ‘S a fhuair iad tarsainn sabhailte
  An Airc a’ choimhcheangail sa’ chuirt
  Bha ‘n tuisear ‘s a’ phoit mhana ann
  ‘S an t-slat a bhann le toradh ur
  Be ‘n lorgsa cruint le blathan dhuit.

  An lorg am bata treun tha seo
  Cha gheill e nuair a dhearbhar e
  ‘Se claidheamh spioraid Dhe a th’ann
  Chuir faobhar geur neo-chearbach air
  Is ged a bhiodh do namh mud’ chuairt
  Le bhuairidhean mar armailtean
  Gum bris thu trompa chun na buaidh
  Is gheibh thu duais na dh’earbas as.

  O! faigh am bata seo nad laimh
  ‘S ged bhiodh do greum air gailneachadh
  Ma bhios e agad mar do choir
  Lan-fhoghnaidh e gu d’ shabhaladh
  Gheibh thu leis troimh dhorus neimh
  ‘S chan fheum thu dad a phaigheadh ann
  Is geibh thu leis gu cathair Dhe
  Sruth Iordain fhein cha bhath e thu.

  O! faigh am bata seo nad laimh
  Is cum do ghreum an gabhadh air
  Ged a bhiodh do thuras sgith
  Gu’n ruig thu Tir Immanuel
  Ni e a chuis air muir ‘s air tir
  Is diridh tu gu Paras leis
  Ni e ‘n garbh ‘na chomhnard min
  ‘S cha diobair thu ‘n Gleann Baca leis.

  Am bata treun ‘se gealladh Dhe
  Bho chathair fein ‘ga charadh riut
  Ma dh’earb thu d’anam ris is d’fheum
  Nach treug E thu ‘s nach fhag E thu
  Bidh sud mar ghuth bho thir tha cein
  ‘S mar sholas grein ‘sna sgailean dhuit
  Tha sud a fosgladh dorus neimh
  Dhuit fein ‘s dhomh fein ged ‘s taireil sinn.

  Is tric a shaoil an criosdaidh og
  ‘Nuair fhuair e pog a’ choinneachaidh
  Gum biodh iarmailtean gun sgoth
  Gun tigeadh gloir a’ chruinneachaidh
  Ach thainig dorchadas is ceo
  As-creideamh ‘s moran teagamhan
  Ach leis an lorg seo mar a choir
  A dh’ aindheoin neoil chan eagal dha.

  ‘Nuair bhios an criosdadh bochd an sas
  San lathaich ‘se na shineadh innt’
  ‘S a thoil ag iarraidh dol an aird
  Ach sas a’ pheacaidh fillte uime
  Chan e neart a choguis leoint’
  Na deoir bheir fuasgladh inntinn dha
  Ach lorg ‘Bhuachaill air a thoir
  A’ tairsge trocair chinnteach dha.

  Na stad a’ caoidh an t-àm a bha
  ‘S an t-àm a tha chomh freagarrach
  Tha ‘n lorg seo fhathast ri do lamh
  Is tar e fhad ‘s is urrainn thu
  Tha e do gach neach le ‘n aill
  Is phaigheadh leis ann an urras e
  A’ dol an coinneamh beath is bas
  Chaneil nas fhearr mar ullachadh.

  Tha aig an lorg seo feartan ur
  Tha cumhachd triur na Trianaid leis
  Gu’n tig an truaghan leis o’n uir
  Gu’m faigh e crun nach criochnaidh leis
  Is ged a rannsachadh tu chliu
  Cha tuig thu tus a’ dhiamhaireachd
  Ach gabh e – ‘s seinnidh tu a chliu
  A stigh an cuirt na siorruidheachd.

  ‘Nuair theid do ghrian san iar san am
  Bhios feasgar gann gu dunadh ort
  San t-solas fhann nach leur dhuit ceann
  Na slighe thall san dùbhlachd ud
  ‘S tu a sa ghleann ‘s na dubhair teann
  Is bann do bheatha sgeoileadh ann
  ‘Nuair bhios tu fann, thig neart ‘na dheann
  Leig cudthrom trom do shaoraidh air.

  Murdo Macdonald, 1939

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.