• Bagh Ciarach: ‘Se nighean mo ghaoil

  by  • 28 June 2008 • Gàidhlig, Tales & Traditions • 0 Comments

  The spirit of one of the murdered men from Mealista came to the bedside of his sweetheart and he sang to her the verses of this song – trying to explain to her what a cruel fate had overtaken them.

  ‘Se nighean mo ghaoil
  An nighean donn òg,
  Nam bithinn ri taobh
  Cha bhithinn fo leòn.

  Tha m’ chuideachd am bliadhna
  ‘G a m’ shireadh ‘s ‘gam iarraidh,
  ‘Sa tha mis’ am Bàgh Ciarach
  Aig iochdar an loin.

  Tha fearaibh na Pàirce
  Air tomhadh na lamh-thuagh,
  Ach ‘s e sinne bhi gun thàbachd
  Dh’fhàg iadsan gun leòn.

  Bha Donnachadh ‘g am fhaire,
  Fear-siubhal nam beannaibh;
  Tha saoghal ro-charach,
  ‘S gur mealladh an t-òr.

  ‘S ann-dìreadh na bruthaich
  A chaill mi mo lùths,
  ‘S fo leacan an Rubha
  Tha ‘m Fear-Buidhe ‘g a leòn.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.