Comann Eachdraichd Uig

1755 - Àireamh an t-sluaigh 1755 – 1755 Census

The first Scottish census puts the population of Uig at 1312.