Mangurstadh/Mangersta Gallery

Mangersta 1948.Watercolour of the western side of the village by John Wilton, Cheltenham.

Peter Morrison(Pàdraig Aonghais Mhoiresdan) Peggy Ann Morrison (Peigi Anna Mhurchaidh a Ghreusaich, 2 Cnìp) 6 Mangersta
Mary Macleod (Mairi Fhionnlaigh Dhòmhnaill 24 Breanish) 10 Mangersta
Mary Ann and Katie Bell Morrison 6 and later 13 Mangersta.
Mary Morrison (Màiri Phàdraig Aonghais) 6 Mangersta and Glasgow
Mary Macritchie (Màiri Iain Iain Dhòmhnaill)4 Mangersta
Joan, Mary and Peter Morrison 6 and later 13 Mangersta

Murdanie Morrison (Murdanie Dhòmhnaill Tharmoid a Ghobha), 12 Mangersta and Finlay John Macleod, (Fionnlagh a Bhothaich)10 Mangersta.

Finlay Macleod (Fionnlagh Dhòmhnaill Fhionnlaigh 24 Breanish)a bhean Christina (Cairstiona Dhonnchaidh Chaluim,6 Breanish)
Iain and Duncan Macleod
and Margaret Morrison (Peigi Anna Dhòmhnaill Aonghais, Peigi Anna Hoagaidh) 12 Mangersta

Màiri Moid

Mary Macritchie (Mairi Moid)
Kate Macleod (Katag a’ Mhorair)
Chirsty Macritchie (Bean a’ Mhorair)
Neil Macritchie (Niall Moid),
all 2 Mangersta.

Aig an Traigh

Donald Matheson(Dòmhnall Aonghais ‘ain Bhàn)4 Breanish and 11 Mangersta with village children
Malcolm (Calum Iain Dhòmhnaill Tharmoid/Zinc 22 Breanish) and Nellie Ann (Nellie Mhurchaidh a Ghreusaich,2 Cnìp)Morrison, 8 Mangersta a’ dol chun na mònadh

Mary Buchanan, Dolina Buchanan, Anna Mary, Donald William, Murdanie Buchanan and Chirsty Morrison Millar,16 Breanish and Edinburgh
Mary(Màiri Mhurchaidh Choinnich,1 Breanish) and Dolina Buchanan (Dollag Dhòmhnaill Uilleim Eoghainn 17 Breanish), 9 Mangersta, Malcolm Morrison 8 Mangersta, Chirsty Millar 17 Breanish and Edinburgh

Dolly Buchanan, 9 Mangersta with her mother and her mother-in-law

Anna Morrison (Anna Phadruig)17 and later 16 Breanish, her daughter Dollag Buchanan and Mary Buchanan, 9 Mangersta

Am Ballach

Malcolm Macritchie (Calum ‘ain ‘ic Risnidh, Am Ballach) 5 Mangersta

Malcolm Macritchie (Calum ‘ain ‘ic Risnidh, Am Ballach) 5 Mangersta

Annie Morrison and Peggy Buchanan

Annie Morrison (Anna an t-Zinc) 8 Mangersta and Peggy Buchanan (Peigi Ruaidh Ailein) 7 Mangersta

Annie Morrison (Anna an t-Zinc) 8 Mangersta and Peggy Buchanan (Peigi Ruaidh Ailein) 7 Mangersta

Aig a mhòine

Angus Matheson 11 Mangersta,Chrissie Matheson 2 Ardroil, Mary Bell Morrison 8 Mangersta,Peter Morrison 13 Mangersta, Murdanie Morrison 12 Mangersta, Mary Morrison 13 Mangersta
Iain Matheson 11 Mangersta.

Angus Matheson 11 Mangersta, Chrissie Matheson 2 Ardroil, Peter Morrison 13 Mangersta, Mary Bell Morrison 8 Mangersta, Murdanie Morrison 12 Mangersta, Mary Morrison 13 Mangersta, Iain Matheson 11 Mangersta.

Mangersta and Breanish outing

Calum Macaulay (Calum Dhòmhnaill Aonghais Dhòmhnaill) 3 Mangersta with croft no. 4 in the background

Calum Macaulay (Calum Dhòmhnaill Aonghais Dhòmhnaill) 3 Mangersta

Chirsty Macaulay and Angus MacAulay

Chirsty Macaulay (Bean Dhòmhnaill Aonghais Dhòmhnaill) agus am mac Aonghas, 3 Mangersta

Chirsty Macaulay and son Angus, 3 Mangersta

Donald Morrison (Dòmhnall Tharmoid a Ghobha)

Chirsty Morrison

Chirsty Morrison (Cairistiona Tharmoid a’ Ghobha) 12 Mangersta

Chirsty Morrison (Cairistiona Tharmoid a’ Ghobha) 12 Mangersta

Buain mòine Nurse MacQueen

Annie Morrison( Anna Phàdraig) 17 Breanish
Annie Buchanan (Anna MacKay/Anna Dhòmhnaill Neill, 14 Crowlista) 7 Mangersta
Donald William Macdonald (Dòmhnall Uilleim Mhurchaidh a’ Ghreusaich) 3 Ardroil
Donald Morrison (Taggaidh) 1 Mangersta
cutting peats for Nurse MacQueen, late 1920s

Annie Morrison 17 Breanish, Annie Buchanan 7 Mangersta, DW Macdonald 3 Ardroil, Donald Morrison (Taggaidh) 1 Mangersta, cutting peats for Nurse MacQueen, late 1920s

Donald and Mary Buchanan

Donald Buchanan (Dòmhnaill ‘ain Mhoir) 9 Mangersta, and wife Mary née Maclean (Mairi Mhurchaidh Choinnich) 1 Breanish.

Donald Buchanan (Dòmhnall ‘ain Mhoir) 9 Mangersta, and wife Mary nee Maclean, 1 Breanish.

Donald and Murdag

Wedding of Donald Morrison (Dòmhnall an t-Zinc) 8 Mangersta and Murdag from Tong

Wedding of Donald Morrison (Dòmhnall an t-Zinc) 8 Mangersta and Murdag from Tong

Christina Mackay

Christina Mackay (Bean Dhòmhnaill Eilidh), Mangersta Farm who saved the crew of the stricken Danish vessel The Grana on Mangersta Sands, 1898.

Christina Mackay (Bean Dhòmnaill Eilidh), Mangersta Farm; Heroine of the Grana.

Donald Buchanan DSM and family

Mary Peggy Buchanan
Donald Buchanan
Murdanie Buchanan (Teaglach Dhòmhnaill ‘ain Mhoir) and unknown, when Donald was awarded the DSM.

Mary Peggy Buchanan, Donald Buchanan, Murdanie Buchanan (Teaglach Dhòmhnaill ‘ain Mhoir) and unknown, when Donald was awarded the DSM.

Donald Morrison

Donald Morrison (Dòmhnall Ruadh Anna Cheidhinn) 8 Mangersta.

Donald Morrison (Domhnall Ruadh Anna Cheidhinn) 8 Mangersta.

Finlay and Murdina MacAulay

Finlay Macaulay 3 Mangersta and his wife Murdina Nicolson 1 Crowlista

Finlay Macaulay (Fionnlagh Dhòmhnaill Aonghais/Fionnlagh Hoagaidh 3 Mangersta and Murdina Nicolson (Murdag Mhurchaidh Dhòmhnaill Mhurchaidh) 1 Crowlista

Iain Bhill and Donnachadh Fhionnlaigh

John Matheson (Iain Bhill) and Duncan Macleod (Donnachadh Fhionnlaigh)

John Matheson (Iain Dhòmhnaill Aonghais ‘an Bhàin/ Bill)11 Mangersta and Duncan Macleod (Donnchadh Fhionnlaigh) 10 Mangersta and Ventura California.

John and Peggy Ann Morrison

John (Iain Phàdraig Aonghais) and Peggy Ann Morrison (Peigi Anna Mhurchaidh a’ Ghriasaich), 6 Mangersta

John (Iain Phàdraig Aonghais) and Peggy Ann Morrison(Peigi Anna Mhurchaidh a’ Ghreusaich, 6 Mangersta

John Morrison

John Morrison (Iain Taggaidh/ Iain Dhòmhnaill Tharmoid Dhòmhnaill), 1 Mangersta. Lovat Scouts, later a butcher in Stornoway.

John Morrison (Iain Dhòmhnaill Tharmoid Dhòmhnaill/ Iain Taggaidh), 1 Mangersta. Lovat Scouts, later a butcher in Stornoway.

John Matheson

John Matheson (Iain Dhòmhnaill Aonghais ‘ain Bhain), 11 Mangersta

John Matheson (Iain Dhomhnaill Aonghais ‘ain Bhain), 11 Mangersta

John Macleod

John Macleod (Iain Fhionnlaigh Dhòmhnaill) 10 Mangersta

Lachie

John Buchanan (Lachie) 4 Mangersta.

Marion Buchanan (Mor Lachie, married James Morrison 3 Reef)
John Buchanan (Lachie, moved from 12 Breanish to 4 Mangersta in 1911)
Katag Macleod (Katag a’ Mhorair, 2 Mangersta)

Mary Morrison (Màiri Phàdruig) 6 Mangersta
Annie Morrison (Anna Snòraidh) Carnish
Annie Morrison (Anna Phàdruig) 17 Breanish.

Aig an Fhaing

LtoR:Bernard Loughrey (Mac Manie an t-Zinc) 8 Mangersta; Peigi Taggaidh, 1 Mangersta; Joni, Anna Mary, Murdanie Buchanan, 9 Mangersta; Mary Wilton (nighean Kennag Dhòmhnaill ‘ain Mhòir),9 Mangersta; Donald Nicolson (Mac Dollag Mhurchaidh Dhòmhnaill Mhurchaidh, 1 Crowlista); Malcolm Morrison ( Zinc) 8 Mangersta; Murdo Buchanan (Murchadh Ruadh Ailean), 8 Mangersta; Finlay Macleod (Fionnlagh a Bhothaich) 10 Mangersta. In foreground Peter Morrison (Piodaran) 13 Mangersta

Mangersta Farmhouse

Mangersta Farmhouse

Margaret Mackay (Mairead Tharmoid Aonghais, later Mrs Maclennan Garynahine) Valtos
Kate Macaulay (Ceit Hogaidh) 3 Mangersta
Mary Macleod (Màiri Fhionnlaidh) 10 Mangersta

Margaret Mackay (Mairead Tharmoid Aonghais, later Mrs Maclennan Garynahine) Valtos, Kate Macaulay (Ceit Hogaidh) 3 Mangersta, Mary Macleod (Mairi Fhionnlaidh) 10 Mangersta

Moid

John Macritchie (Iain ‘ain ‘ic Risnidh, Moid) 2 Mangersta

John Macritchie (Iain ‘ain ‘ic Risnidh, Moid) 2 Mangersta

Teaghlach Iain Phàdraig

Peter Morrison, Piodaran and his sister Mary, no. 6 and 13 Mangersta

Piodaran agus Màiri

Murdo Macleod

Murdo Macleod (Murchadh Fhionnlaigh Dhòmhnaill, am Bothach) 10 Mangersta

Murdo Macleod 10 Mangersta

Murdanie Morrison

Murdanie Morrison (Murdanie Dhòmhnaill Tharmoid a Ghobha), 12 Mangersta

Murdanie Morrison, 12 Mangersta

Pàdruig agus Seonag

Peter Morrison (Pàdraig Aonghais Mhoireasdan) and wife Joan, 6 Mangersta.

Peter Morrison (Pàdruig Aonghais Mhoireasdan) and wife Seonag, 6 Mangersta.

Niall Ruadh Ailein

Neil Buchanan (Niall Ruadh Ailein) 7 Mangersta, a teacher in Tiree.

Neil Buchanan (Neil Ruadh Ailein) 7 Mangersta, a teacher in Tiree.

Teaghlach Iain Phàdraig

Morrison family at 13 Mangersta.
Back: Mary, Peter.
Front: Mary Ann, Calum Angus, Joan.

Morrisons at 13 Mangersta. Back: Mary, Peter. Front: Mary Ann, Calum Angus, Joan.

Murdo Buchanan

Murdo Buchanan (Murchadh Ruadh)7 Mangersta.

Murdo Buchanan 7 Mangersta.

Staggeran

Donald Morrison (Staggeran) 8 Mangersta

Donald Morrison (Staggeran) 8 Mangersta

Murdanie and Mary Buchanan

Murdanie Buchanan (Murdanie Dhòmhnaill ‘ain Mhòir)Telford, Shropshire and his mother Mary, 9 Mangersta

Mary Bell agus Angie buain a mhòine

Mary Bell McPhee (Mary Bell an t-Zinc) 8 Mangersta and Angus Matheson (Angie Bhill)11 Mangersta

Tarmod a’ Ghobha agus a bhean

Norman Morrison (Tarmod a’ Ghobha) missionary, and wife Margaret, 12 Mangersta.

Norman Morrison (Tarmod a’ Ghobha) missionary, and wife Margaret, 12 Mangersta.

Peter Morrison

Piodaran, 13 Mangersta

Peter Morrison (Pàdraig Iain Phàdruig,Piodaran)13 Mangersta

Taggaidh agus Piodaran

Donald Morrison (Taggaidh) 1 Mangersta and Peter Morrison (Piodaran) 13 Mangersta

Donald Morrison (Taggaidh) 1 Mangersta and Peter Morrison (Piodaran) 13 Mangersta

Donald Buchanan (Dòmhnall ‘ain Mhoir) 9 Mangersta Donald Morrison (Dòmhnall Tharmoid a’ Ghobha) 12 Mangersta

Donald Buchanan (Domhnall ‘ain Mhoir) 9 Mangersta Donald Morrison (Domhnall Tharmoid a’ Ghobha) 12 Mangersta

Uilleam Mor

William Macdonad (Uilleam Mor) 9 Ardroil, building the Nurse’s Cottage at Mangersta, mid 1920s

William Macdonad (Uilleam Mor) 9 Ardroil, building the Nurse’s Cottage at Mangersta, mid 1920s

Zinc

Malcolm Morrison (Calum ‘ain Mhoireasdan, Zinc) 8 Mangersta

Uigeachs Down Under

Four Uigeachs in Sydney, Australia, circa 1916.
From left, Malcolm Morrison 8 Mangersta (Zinc)
Norman Smith ex 2 Ungeshader (Tarmod Choinnich)
Donald Smith 2 Ungeshader (Coisich)
Donald Macdonald 22 Valtos (Dòmhnall Daoighear).
Three were seamen on HMS Orama that patrolled in the south seas, on shore leave whilst in for bunkers and stores. The fourth, Tarmod Choinnich, cousin of an Coisich, was a policeman in Sydney.

Uigeachs Down Under

Morrison family no. 6 Mangersta

.


If you would like to leave a comment or get in touch with us…

You can visit our facebook page Uig Historical Society, if you want more images to be added to this page, or if you spot any errors please contact us via facebook so that we can correct them. There are more village images in the museum archive section.